Welpen

Zaira hat 3 Rüden und 4 Hündinnen geworfen
Fulz di Zenevredo
HD + ED normal
Sch H 3
Kör kl.1 – V - BSZS
Furbo degli Achai – VA - BSZS
Sch H 3, Körkl.1 , HD + ED normal

Jenny di Zenevredo
Sch H1, Körkl.1, HD + ED normal
Zaira Brunnenstrasse
Sch H 1
Körkl. 1
HD + ED normal, V- LGZS
Farus des Meilleurs Songs
Sch H 3, Kör Kl.1 – V BSZS

Nala Holtkämper See
Sch H 3, Körkl.1 , V- BSZS